Проекти по ЕСФ
delim_brown1

eufund
Проект BG05M9OP001-1.003-1199 „Разкриване на нови работни места за безработни младежи на възраст до 29 г. включително в „Медия Плей“ ЕООД“ се осъществява по ОП «Развитие на човешките ресурси» с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
hr

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1199 „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО В „МЕДИЯ ПЛЕЙ“ ЕООД“, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПО ПРОЦЕДУРА „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.003-1199-СО1

Начална дата на изпълнение: 22.08.2016 г.

Крайна дата на изпълнение: 22.11.2017 г.

Бюджет: 63 063.76 лв., от които европейско съфинансиране в размер на 53 604.20 лв. и национално съфинансиране в размер на 9 459.56 лв.

І. Цели на проекта:

 • Осигуряване на четири качествени работни места за безработни младежи до 29 г. вкл. и развитие на техния потециал в рамките на компанията;
 • Осигуряване на възможности за придобиване на професионален опит и стаж в областта на информационните технологии;
 • Осигуряване на условия за дългосрочна заетост на новонаетите лица;

ІІ. Основни дейности:

 • Разкриване на четири нови работни места за срок от 12 месеца;
 • Закупуване на оборудване и активи за осигуряване на качествени работни места;
 • Дейности по публичност и визуализация;
 • Дейности по организация и управление на проекта;

ІІІ. Очаквани резултати:

 • Осигуряване на заетост на четири безработни лица до 29 г. включително за период от 12 месеца;
 • Запазване на 50% от работните места след приключване на проекта;
 • Създаване на условия за качествена заетост, придобиване на опит и стаж на наетите по проекта лица;
 • Принос в постигане на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси“;